اصول اخلاقی که شرکت خود را به آنها پایبند می داند:

  1. اهمیت کسب روزی حلال قبل از هر چیز دیگر
  2. ارزش پایه علمی و دانش بنیان بودن
  3. اهمیت دادن به کشور و مسئولیت اجتماعی شرکت
  4. اهمیت به کارگروهی و تیم شرکت به عنوان یک کل، و پرهیز از فردگرایی و تکروی
  5. نگاه به روندهای رو به رشد بلند مدت (نگاه آینده پژوهانه)
  6. اهمیت و اعتماد به جوانی تیم و پر انرژی بودن
  7. ارزش نهادن بر قابلیت خطر پذیری