رنجیرچرخ پرینت سه بعدی PolyJet

این نمونه زنجیر چرخ به روش پرینت سه بعدی PolyJet تولید شده است و شاخصه آن این است از هیچ ابتدا و انتهایی ندارد و به صورت مونتاژ شده تولید شده است.

زنجیر چرخ یکپارچه

مطالب مرتبط