زینتی پرینت 3 بعدی PolyJet

این قطعه کار به روش PolyJet تولید شده است. این قطعه در واقع خود ۲ قطعه است که در یک بار تولید ساخته شده اند. در حقیقت حد فاصل قطعه داخلی با قطعه بیرونی ساپورت گذاری شده است که بعد از از بین رفتن ساپورت قطعات از همدیگر جدا شده و به صورت دو قطعه جداگانه تو در تو در آمده اند.

گوی، داخل قفسه

مطالب مرتبط