پزشکی پرینت سه بعدی PolyJet

این قطعه به صورت دو تکه با استفاده از پرینتر سه بعدی PolyJet تولید شده است.

تجهیز چشم پزشکی

مطالب مرتبط