مدل رینگ پرینت سه بعدی

این سه نمونه کار است که به ترتیب از چپ به راست با سه روش پرینت سه بعدی SLS و PolyJet و SLA تولید شده اند.

مدل رینگ خودرو

مطالب مرتبط