چندوجهی فرکتالی پرینت سه بعدی SLS

این قطعه یکی از نمونه های بازر است که نشاندهنده توانایی روش های پرینت سه بعدی، علی الخصوص روشی مانند SLS در تولید قطعات با پیچیدگی هندسی زیاد می باشد. هندسه این قطعه به صورتی است که با روش های سنتی ساخت و تولید مانند ماشین کاری و یا قالب گیری قابل تولید نیست.

چند وجهی فرکتالی

مطالب مرتبط