چرخدنده پرینت 3 بعدی PolyJet

این قطعه مونتاژی به صورت یکباره توسط پرینتر سه بعدی PolyJet تولید شده است و بعد از تولید هیچگونه مونتاژی بر روی آن انجام نشده است.

چرخدنده تو در تو

مطالب مرتبط