غیرممکن پرینت سه بعدی SLS

این نمونه کار نشان دهنده قابلیت روش SLS در تولید قطعات در داخل یکدیگر است و توانایی SLS در تولید هندسه های پیچیده را نشان می دهد. اصولا روش SLS به دلیل اینکه نیازی به ساپورت گذاری ندارد امکان تولید این قطعات با این هندسه را دارا می باشد. نکته دیگر در این قطعه کار این است که قطعات در داخل یکدیگر تولید شده اند و بعد از تولید داخل همدیگر قرار نگرفته اند.

گوی های تو در تو

مطالب مرتبط