ساخت قالب اولیه کفی کفش با پرینت سه بعدی

کفی کفش

مدل اولیه زیره کفش با روش پرینت سه بعدی PolyJet تولید شده است. این مدل باعت کاهش ریسک در فرآیند قالب سازی برای تولید انبوه می شود.

مدل رینگ پرینت سه بعدی

مدل رینگ خودرو

این سه نمونه کار است که به ترتیب از چپ به راست با سه روش پرینت سه بعدی SLS و PolyJet و SLA تولید شده اند.