داربست استخوانی پرینت 3 بعدی SLS

این قطعه مدل یک داربست استخوانی یا اسکفلد (تولید شده با روش پرینت سه بعدی SLS) است که در مهندسی بافت استفاده می شود. در این روش در مهندسی بافت یک ساختار داربست مانند مانند این شکل را تولید کرده و سلول های بنیادی را در بستر آن رشد می دهند. ساختار پیچیده این داربست ها باعث شده است که یکی از روش های تولید آنها با استفاده از پرینت سه بعدی باشد.

مدل داربست استخوانی

مطالب مرتبط